Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassing

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten zijn via de website blackrebel.nl.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Door het accepteren van een aanbieding of door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze voorwaarden.

Artikel 2 Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst komt tot stand na het plaatsen van een bestelling door de koper. Blackrebel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit aan de koper medegedeeld, onder vermelding van de reden.

Artikel 4 Prijzen

4.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten vermeld.

4.2 Voor leveringen buiten Nederland gelden andere verzendkosten, waarvan de hoogte afhankelijk is van het betreffende land.

Artikel 5 Betaling

5.1. Betaling is mogelijk door iDeal. Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of ING/Postbank kunt u op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.

Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. U krijgt dan een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt de procedure die u gewend bent via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

Artikel 6 Levering

6.1. Blackrebel.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is blackrebel.nl echter niet verplicht.

6.2. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien dit niet mogelijk is of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de klant hierover binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling geinformeerd. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Blackrebel.nl zal dan voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Blackrebel.nl blijft eigenaar van de geleverde producten totdat koper aan al haar verplichtingen volgens deze voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 8 Klachten en garantie

8.1. De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren. Mocht een product niet geleverd zijn volgens de bestelling, dan dient u dit direct aan ons te melden via onze website.of een e-mail te sturen aan info@blackrebel.nl.

8.2. Indien gebreken of verschillen redelijkerwijs niet direct zichtbaar zijn, dan moeten de gebreken of verschillen onmiddellijk na constatering aan ons worden gemeld.

8.3. Indien een klacht tijdig is ingediend, zullen wij ons best doen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

8.4. Indien is komen vast te staan dat de klacht terecht is, dan zullen wij de bestelling opnieuw leveren of de koopsom restitueren.

8.5. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen worden gecrediteerd, indien de klacht gegrond wordt verklaard.

8.6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zullen wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden zijn.

Artikel 9 Annulering van van uw bestelling

9.1 Conform de Wet Verkoop op Afstand heeft de koper het recht om de gehele bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst te annuleren, zonder aanbetaling van boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het reeds voldane orderbedrag gerestitueerd te krijgen.

9.2 De koper dient hierover een e-mail te sturen aan info@blackrebel.nl. Uw annulering wordt door ons aan u per e-mail bevestigd.

9.3 Indien u producten retourneert, dienen deze uiterlijk binnen 5 dagen na de annuleringsmelding aan ons geretourneerd te zijn. De producten dienen in de oorspronkelijke staat van verzending en in originele verpakking te worden geretourneerd. De frankeerkosten zijn voor rekening van de koper.

9.4 Zodra wij uw bestelling retour hebben ontvangen, zal Blackrebel.nl zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, het door u reeds betaalde bedrag terugstorten.

9.5. Blackrebel.nl accepteert uitsluitend annuleringen die op de hierboven beschreven wijze zijn behandeld. Indien aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, zal het vooruitbetaalde bedrag door ons worden teruggestort.

Artikel 10 Retourneren van producten

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten en proberen u zo volledig mogelijk via onze site over onze producten te informeren. Mocht u een product om bepaalde redenen toch willen retourneren, dan kan dat onder de volgende voorwaarden:

10.1. Blackrebel.nl dient binnen 3 dagen na ontvangst van het bestelde product geïnformeerd te worden over de betreffende retournering.

10.2. De producten, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling aan ons geretourneerd zijn.

10.3. De producten dienen in de oorspronkelijke staat van verzending te zijn en in originele verpakking te worden geretourneerd.

10.4. De klant is gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Retouren die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, worden niet in ontvangst genomen.

10.5. Uw retour zal na aanmelding en na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden.

Artikel 11. Overmacht.

11.1 Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens koper kunnen voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2 Indien de overmachttoestand 3 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 Onder overmacht van onze zijde wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van onze verplichtingen redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie van de productie of andere problemen bij onze productie of die van onze toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden in onze opdracht verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al onze overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0